Algemene voorwaarden Full Circle Instituut

Algemene voorwaarden
Full Circle Instituut – Opleidingen

Full Circle Instituut, KvK-nummer 27192548, onderdeel opleidingen biedt haar onderwijs-/ trainingsactiviteiten en bijeenkomsten aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

1. Definities
a. FCIO: Full Circle Instituut – onderdeel opleidingen, die deze voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten op het gebied van onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/ nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding en supervisie.
b. Student/deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst en/of deze volgt.
c. Financier: de betalende partij die de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst financiert anders dan de student/deelnemer.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen student/deelnemer en eventuele financier en FCIO betreffende een overeengekomen dienstverlening zoals vermeld onder 1.a.
e. Medewerkers: docenten, assistenten, supervisors en algemene medewerkers waarmee een samenwerking in welke vorm dan ook is aangegaan.

2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten van FCIO, w.o. beroepsopleidingen, jaartrainingen, bij-/nascholingen, intensives, retraites, workshops, lezingen, leerbegeleiding, supervisie en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
b. De algemene voorwaarden zijn van toepassingen vanaf 22 juni 2017.
c. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de www.fullcircle-instituut.nl.

3. Inhoud
De inhoud van de onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten wordt uitsluitend door FCIO vastgesteld. Voor aanvang van de betreffende activiteit of bijeenkomst wordt het (studie)programma bekend gemaakt. FCIO is gerechtigd tussentijds aanpassingen te doen. Voor het behalen van het door de student/deelnemer beoogde resultaat, draagt FCIO geen verantwoordelijkheid.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Inschrijving voor (onderwijs)activiteiten en bijeenkomsten middels het inzenden van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of middels de digitale inschrijving via www.fullcircle-instituut.nl is bindend voor de duur van de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst zoals vermeld in de informatie op www.fullcircle-instituut.nl. De overeenkomst eindigt bij het afronden van de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst met een diploma/ certificaat/bewijs van deelname of komt te vervallen bij uitschrijving (zie verder punt 10).
Voor de beroepsopleidingen geldt dat een student/deelnemer zich voor een periode van één lesjaar verbindt aan de betreffende opleiding; een verbinding die telkens stilzwijgend met één lesjaar wordt verlengd tot het einde van de opleiding.
b. Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de student/deelnemer in met de algemene voorwaarden en is verbonden tot betaling van het gehele bedrag van de betreffende onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst ongeacht welke betalingsovereenkomst is overeengekomen.
c. Vanaf de datum van inschrijving – zijnde de datum van ondertekening van het inschrijfformulier c.q. de datum waarop de digitale inschrijving plaatsvindt – geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht) waarin de student/deelnemer het recht heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Annulering van inschrijving kan alleen per aangetekend schrijven.
Nadat de ontbindingsperiode van 14 dagen is verlopen, kan de student/deelnemer de overeenkomst uitsluitend voortijdig beëindigen als voldaan is aan de voorwaarden vermeld in punt 9.
d. Geen recht op ontbinding overeenkomstig punt 4.c bestaat, als de onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst door FCIO met instemming van de student/deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

5. Toelating
a. Voor de beroepsopleidingen en jaartrainingen geldt dat bij inschrijving de volledig ingevulde intakevragenlijst dient te worden aangeleverd en dat een intakegesprek volgt dat bepalend is voor de toelating tot de betreffende beroepsopleiding of jaartraining.
Voor de overige onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten beslist FCIO aan de hand van het inschrijf-/ informatieformulier.
b. FCIO behoudt zich het recht voor een inschrijving voor een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren. Het inschrijfformulier is dan ongeldig en FCIO heeft geen verplichtingen richting de student/deelnemer. Eventuele reeds betaalde bedragen worden teruggestort op rekening van de student/deel­nemer of financier.
c. Het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot de inschrijving kan leiden tot uitsluiting van de opleiding of andere activiteit/bijeenkomst door FCIO, zonder restitutie van het totale bedrag.
d. FCIO behoudt zich het recht voor een verklaring van goed gedrag op te vragen van (aankomend) studenten/deelnemers en/of medewerkers.

6. Betaling
a. Met een inschrijving voor een onderwijs-/trainingsactiviteit of bijeenkomst is men gebonden tot betaling van het gehele bedrag voor de betreffende activiteit c.q. bijeenkomst ongeacht welke betalingsregeling is overeengekomen.
b. Voor de beroepsopleidingen geldt een vast niet retourneerbaar bedrag bij inschrijving voor het eerste lesjaar. Er is een mogelijkheid het (resterende) jaarbedrag in termijnen – tegen meerprijs – te voldoen.
c. Het volledige/resterende bedrag of het eerste termijnbedrag dient te zijn voldaan één maand voor aanvang van het lesjaar of per omgaande indien de inschrijving binnen een maand voor aanvang plaatsvindt. Wanneer er sprake is van termijnbetaling dienen de aangegeven bedragen op de aangegeven data te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Full Circle Instituut of worden deze middels een machtiging tot automatische incasso op aangegeven data geïncasseerd.
d. Bij verzuim van tijdige betaling is FCIO gerechtigd het volledige openstaande bedrag zonder aanmaningen en/of ingebrekestelling te vorderen. Vanaf 30 dagen nadat de gelden zijn verschuldigd, dient de wettelijke rente te worden vergoed. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 100,=, en rente komen ten laste van de nalatige partij. Over alle kosten wordt BTW in rekening gebracht. Daarnaast is FCIO gerechtigd deelname aan de onderwijs-/ trainingsactiviteit of bijeenkomst te weigeren, onverminderd de plicht van de student/deelnemer het verschuldigde bedrag alsnog aan FCIO te voldoen.
FCIO is gerechtigd het diploma of certificaat in te houden indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan.
e. FCIO behoudt zich het recht voor de studie-/deelnamegelden tussentijds of jaarlijks met maximaal 5% te verhogen indien de kostenontwikkelingen daartoe aanleiding geven. FCIO is gerechtigd prijzen te verhogen met het dan geldende BTW-tarief, wanneer conform nationale of Europese regelgeving wordt besloten beroepsopleidingen niet langer vrij te stellen van BTW.
f. Vrijstelling van lesdagen wordt in beginsel niet in mindering gebracht op het lesgeld. FCIO bepaalt of hier een uitzondering op wordt gemaakt.
g. Voor de beroepsopleidingen, jaartrainingen en bij-/nascholingen zijn syllabi, hand-outs en/of andere werkmaterialen bij het lesgeld inbegrepen. De verplichte boeken en leersessies zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.

7. Uitvoering overeenkomsten
a. FCIO verplicht zich door deze overeenkomst het aantal aangegeven lesdagen of bijeenkomsten te geven die in het programma zijn vermeld.
b. Uitzondering hierop vormen overmachtssituaties als ziekte of andere wettige afwezigheid van een docent, stakingen, barre weersomstandigheden of het vermeldde onder punt 3. In deze gevallen bepaalt FCIO welke aanpassingen in aanvangstijd, datum of programma worden gemaakt. Bij langdurige ziekte van een docent zal FCIO zo spoedig mogelijk voor een vervangende docent zorgdragen.
c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FCIO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FCIO niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn zowel FCIO als student/deelnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien FCIO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is FCIO gerechtigd voor het geleverde of te leveren te factureren. De overige reeds betaalde bedragen zullen naar rato worden gerestitueerd.
e. De onderwijs-/trainingsactiviteiten en bijeenkomsten worden gegeven conform de omschrijving op www.fullcircle-instituut.nl of in de brochure, wijzigingen voorbehouden