PRIVACY BELEID ALGEMEEN

De eigenaar van deze internetsite garandeert dat de internetsite geen kwade bedoelingen heeft en puur is bedoeld om informatie te leveren.
NB. Wanneer in onderstaande tekst wordt gesproken over ‘Full Circle Instituut’, ‘wij’ of ‘ons/onze’, wordt hieronder verstaan: de eigenaar van de internetsite en de internetdomeinnaam. Dit sluit ‘Vertrouwde partners’ uit.

Full Circle Instituut is verantwoordelijk voor gedegen datamanagement en onderschrijft de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. Full Circle Instituut is verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy te allen tijde, in alle situaties, zoveel mogelijk en zover als redelijkerwijs van Full Circle Instituut kan worden verwacht. We handhaven de veiligheid van persoonlijke gegevens die we van jou hebben ontvangen. Als je contact met ons opneemt, wordt de door jou verstrekte informatie nooit beschikbaar gesteld voor verkoop, verspreiden van SPAM, gebruik door derden of andere ‘illegale’ acties. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van jouw vragen, het verwerken van jouw inschrijving of de afhandeling van jouw aankoop. Full Circle Instituut zal geen gegevens delen met vertrouwde partners of derden.

Gegevens die wij verwerken
Full Circle Instituut verwerkt persoonsgegevens over je, doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De gegevens die Full Circle Instituut verwerkt indien je deze (via de internetsite) verstrekt:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • overige (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze internetsite aan te maken en/of in correspondentie/informatieformulieren en/of telefonisch.

Voor zowel het contactformulier als het nieuwsbriefformulier van de internetsite is ingesteld dat de data na 30 dagen automatisch wordt verwijderd uit de internetsite database.

Heb je een account aangemaakt dan worden de gegevens van je account op de internetsite opgeslagen. Deze gegevens zijn toegankelijk, te downloaden en aan te passen door jou als accounthouder. Een account blijft in principe bestaan totdat de accounthouder deze opheft.

Onze internetsite en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over internetsitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@fullcircle-instituut.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarvoor hebben wij gegevens nodig?
Full Circle Instituut verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en andere informatie;
 • het telefonisch contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • het (af)leveren van producten en diensten.

Full Circle Instituut verwerkt en bewaart ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze dossiervoering (WGBO – Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), de beroepscode of voor onze belastingaangifte.

E-mailcontact
Door akkoord te gaan met het privacy beleid geef je toestemming voor zowel communicatie per mail als de eventuele toezending van facturen.

Nieuwsbrief
De verzending van de nieuwsbrief wordt door onszelf beheerd en daarmee niet via derden verstuurd.

Bewaartermijn
Full Circle Instituut zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn. Indien gewenst heeft Full Circle Instituut een overzicht van de verschillende bewaartermijnen beschikbaar.

Delen informatie met anderen
Full Circle Instituut verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Full Circle Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen internetsitebezoek
Wanneer je onze internetsite bezoekt, registreren wij op een interne (beveiligde) statistiekenpagina automatisch jouw type browser, het land waar je vandaan komt en de tijden van toegang en bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om evaluaties van onze internetsite uit te voeren, om te zien waar bezoekers vandaan komen en voor het bijhouden van ‘click stream data’ (de pagina’s die onze gebruikers bezoeken op onze site). Deze gegevens helpen ons bepalen welke inhoud het meest aansprekend wordt geacht door onze bezoekers en daarmee kunnen we de aantrekkelijkheid van de internetsite maximaliseren. Deze zogenaamde ‘log-bestanden’ zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies
Cookies zijn stukjes informatie die uw browser opslaat op de harde schijf van jouw computer die je identificeert wanneer je opnieuw inlogt. Wij gebruiken alleen cookies om je een ‘snelle start’ te geven wanneer je weer een bezoek aan onze site brengt. Onze cookies zijn onschuldig en ongevaarlijk.
De verzamelde data door Google Analytics cookies, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Google heeft hiervoor een bewaartermijn van 26 maanden.

Alleen serieuze berichten
Als je contact met ons opneemt, zal de webmaster altijd – indien mogelijk – antwoord geven op serieuze berichten. Wij zullen niet reageren op alle soorten van ‘internet verontreiniging’ (SPAM, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde tekstcodes, enz.) die we niet vertrouwen.

Links naar andere sites
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Houdt er rekening mee dat wanneer je klikt op een van de externe links, je deze internetsite zult verlaten en een andere internetsite gaat bezoeken die niet van ons is. Deze internetsites kunnen onafhankelijk van ons informatie over jou verzamelen en wij raden je aan de privacy verklaringen van deze gelinkte internetsites (indien niet de onze, en/of door ons beheerd) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Beveiliging
Full Circle Instituut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@fullcircle-instituut.nl.

Juridische disclaimer
Hoewel we er alles aan doen om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces dat wordt gevoerd in verband met onze internetsite.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor (legale of illegale) activiteiten die niet zijn uitgevoerd door ons, omdat we dat niet kunnen controleren en/of er geen kennis van hebben.

PRIVACY ALS STUDENT/DEELNEMER

 Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Full Circle Instituut, in het kader van jouw begeleiding tijdens de training of opleiding, enige informatie opvraagt en vastlegt. Dit is deels ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). De vastgelegde informatie bevat de door jou verstrekte informatie.

Full Circle Instituut doet haar best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Full Circle Instituut:

 • zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en/of medische gegevens;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

De staf van Full Circle Instituut heeft indien nodig toegang tot (een deel van) jouw gegevens. Deels valt jouw informatie onder de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Eventuele docenten en/of medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring wanneer zij werkzaam-heden uitvoeren voor Full Circle Instituut.

De verstrekte gegevens voor opleidingen/trainingen/intensives/retraites die ik uit hoofde van mijn werkzaamheden als therapeut/coach krijg, blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de wet op de behandelovereenkomst.
Studentgegevens van studenten van de opleidingen met certificaat/diploma’s bewaren wij 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van elk afzonderlijk gegeven.
Deelnemergegevens van deelnemers aan trainingen/intensives/retraites die gerelateerd zijn aan mijn werkzaamheden die vallen onder de WGBO hebben dezelfde bewaartermijn als de medische dossiers, te weten 15 jaar.
Deelnemergegevens van deelnemers aan overige trainingen/intensives/retraites zonder certificaat bewaren wij 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van elk afzonderlijk gegeven.
Deelnemergegevens van deelnemers aan trainingen met certificaat bewaren wij 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van elk afzonderlijk gegeven.
De termijnen zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken om eventuele fouten te voorkomen.

Privacy op de factuur
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum (indien van toepassing);
 • startdatum of data van de cursus(sen) / workshop(s);
 • korte omschrijving van de opleiding, training, intensive, retraite en/of het aangeschafte product(en);
 • kosten van de opleiding, training, intensive, retraite en/of het product(en).

E-mailcontact
Door akkoord te gaan met het privacy beleid geef je toestemming voor zowel communicatie per e-mail als de eventuele toezending van facturen.

Nieuwsbrief
De verzending van de nieuwsbrief wordt door onszelf beheerd en daarmee niet via derden verstuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@fullcircle-instituut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Full Circle Instituut zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.Op bovenstaande geldt dat het genoemde recht onderhavig is aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging (te weten VBAG) en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

PRIVACY BIJ BEHANDELING/BEGELEIDING

 Voor een goede behandeling en/of begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut/coach, een dossier over jou aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier zo nodig gegevens opgenomen van externen die voor je behandeling noodzakelijk zijn. Deze heb ik, na expliciete toestemming van jou, opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit jouw dossier kunnen wel gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming en op jouw nadrukkelijke verzoek;
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing/casusbespreking bij intervisies/supervisies;
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier is beschikbaar en wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur) een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de wet op de behandelovereenkomst.

Privacy op de zorgnota c.q. factuur
Op de zorgnota / factuur die je ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie dan wel  door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota indien van toepassing kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
Te weten:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum (indien van toepassing);
 • datum van de behandeling, vermelding trainingsdata;
 • korte omschrijving van de behandeling (zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of ‘psychosociaal consult’), van de training(en) en/of aangeschaft(e) product(en);
 • kosten van het consult, de training(en) en/of het product(en).

E-mailcontact
Door akkoord te gaan met het privacy beleid geef je toestemming voor zowel communicatie per e-mail als de eventuele toezending van facturen.

Nieuwsbrief
De verzending van de nieuwsbrief wordt door onszelf beheerd en daarmee niet via derden verstuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@fullcircle-instituut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Full Circle Instituut zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Op bovenstaande geldt dat het genoemde recht onderhavig is aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging (te weten VBAG) en van het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Iedereen die zich toegang verschaft tot de internetsite van Full Circle Instituut wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.