De opleiding is praktisch en dus ervaringsgericht. Dit betekent dat er tijdens de lesdagen naast het theoretische kader, veel aandacht is voor het ontwikkelen van praktische en begeleidingsvaardigheden en technieken én het persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsproces.
Vaktechnische kennis en – vaardigheden worden in de breedte en in de diepte aangeboden. Daarnaast is ook het ontwikkelen van een eigen visie en de doelbepaling voor je eigen toekomst als practitioner belangrijk.

Globale indeling lesdag

Een lesdag start met aankomen en actief aanwezig zijn. Hiervoor worden meditatie, visualisatie, adem-/ lichaamswerk of energetische oefeningen ingezet.
Vervolgens wordt een theoretisch kader neergezet gekoppeld aan oefening van praktische vaardigheden/ technieken of wordt een groepssessie dan wel demonstratiesessie gegeven.
Tot slot wordt de dag afgerond in en met de groep met evaluatie van het geoefende en/of een afsluitende oefening.
De specifieke Cosmic Light Energy™ – dagen zijn enigszins flexibeler van inrichting, ze hebben een vaste programma inhoud die vanuit flow wordt neergezet.

Supervisie

Tijdens de lesdagen wordt bij het oefenen supervisie gegeven door de betreffende docent(en) en/of assistent(en).
Er zijn specifieke supervisiemomenten, waarbij in kleine groepjes wordt gewerkt en elke groep een eigen supervisor krijgt toegewezen (zogenaamde meetmomenten). De beoordeling van de gegeven sessies op deze dagen tellen mee voor de jaarlijkse eindbeoordeling.
Ook zijn er één-op-één supervisies (met in- of externe cliënten) die zwaar meetellen voor de eindbeoordeling.

Studie- / intervisiegroepen

Binnen een lesgroep worden studie-/intervisiegroepen samengesteld (3-5 studenten) die 2 tot 3 dagdelen per maand samenkomen. In de studiegroep wordt praktisch geoefend, de lesstof/verplichte literatuur besproken en/of het eigen proces doorgenomen.

Verslagen / opdrachten / eindscriptie

Naast de verslagen van de sessies in de studiegroep lever je jaarlijks een persoonlijk verslag en/of andere opdrachten in. De inhoud en/of het onderwerp is afhankelijk van het studiejaar. De mentor verstrekt de opdrachten aan het begin van het lesjaar.
In het tweede jaar maak je een tweetal boekverslagen die meetellen voor de eindbeoordeling.
In het derde lesjaar maak je een eindscriptie die uiterlijk twee maanden voor het einde van het lesjaar ingeleverd dient te zijn ter beoordeling.

Stage

Tijdens het derde lesjaar heb je stagedagen bij het eerste en tweede lesjaar. Van deze stagedagen maak je telkens een verslag.
Uitleg over de invulling van deze stagedagen wordt door de mentor en/of betreffende docent verstrekt.

Begeleiding

Tijdens de opleiding vindt specifieke begeleiding plaats tijdens de supervisiemomenten en middels voortgangsgesprekken met de mentor. De ontwikkeling van elke student wordt gedurende de opleiding geëvalueerd en zo nodig vindt extra aansturing plaats of wordt specifieke actie ondernomen in of voor begeleiding.
Bij persoonlijke vragen of problemen en studievragen kan worden overlegd met de mentor. De mentor kan de begeleiding voor het persoonlijke proces overdragen aan een van de docenten of assistenten.
De mentor is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor het groepsdynamische proces.

Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording

Zoals al eerder aangegeven is, naast de ontwikkeling van vaktechnische kennis en vaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van essentieel belang. Als practitioner kun je alleen dan goed functioneren als je het benodigde draagvlak voor cliënten kunt bieden. Je kunt als begeleider je cliënt tot daar brengen waar je zelf bent gekomen, waar je zelf draagvlak voor hebt. Des te verder je jezelf ontwikkelt, je eigen proces loopt en gelopen hebt, des te verder en vollediger kun je cliënten begeleiden. Het is dus belangrijk dat je je als practitioner blijft ontwikkelen.
Het aangaan en doorlopen van je eigen proces wordt meegenomen in de eindbeoordeling van het betreffende jaar.

Gezien het aangegeven belang vormt aandacht voor het persoonlijke ontwikkelings- en bewustwordingsproces een rode draad door de gehele opleiding. Dit gebeurt onder andere door middel van sessies, visualisaties, in de studiegroepen, het toepassen van de vaardigheden op jezelf, zelfreflectie, groepsdynamica, uitwisseling en verslaglegging. Het onderzoeken en transformeren van je pijnpunten, beschermings-/overlevingsmechanismen en overtuigingen én het steeds meer kunnen leven vanuit je kern, essentie en dus vanuit je hart is essentieel.
Afhankelijk van het studiejaar heb je 3-4 leersessies per lesjaar bij een door de opleiding aangewezen procesbegeleider.